LAT LYS Noteikumi

LAY LYS 2019 Noteikumi

Apmērīšanas Forma

Mērgrāmata 2019

Jahtkluba ENGURE tehniskā komisija

USMAS jahtkluba tehniskā komisija

LAT LYS – 2019

Vienkāršotā Handikapu Sistēma

LYS PRO

LAT LYS – 2019 izstrādāta kreiserjahtu sacensības spēju salīdzināšanai. Sistēma izstrādāta uz statistiskās handikapa sistēmas LYS bāzes, kuru izmanto jahtu sacensībās Ziemeļvalstīs, un izmantojot arī citās mērīšanas sistēmās pielietotās metodes.

LAT LYS – 2019 kritēriji

– Dalībnieku iespēju izlīdzināšana sacensībās ar atšķirīgu projektu un dažāda lieluma jahtām.

– Iespēja uzņemt sacensībās jahtas, kuras apmērītas pēc Ziemeļvalstu LYS handikapu sistēmas

– LAT LYS 2019 ir maksas pakalpojums. Maksa par mērgrāmatas saņemšanu – 20 Euro.

Maksu par mērgrāmatas saņemšanu pārskaitīt uz “Jahtkluba Engure” kontu:

Biedrība “Jahtklubs ENGURE”

Reģ.Nr:                   40008122558

Banka:                    Swedbank

Konts:                     LV91HABA0551019653780

Maksājuma uzdevumā norādīt: „LAT LYS, jahtas Vārds „.

– Iespēja saņemt savas jahtas mērīšanas apliecību elektroniski

 

01.0.0  Vispārējie noteikumi.

01.1.0  Valoda

Sistēmas noteikumi izstrādāti un visās darbībās ar tiem izmantojama latviešu valoda

01.2.0  Atbildība

Jahtas apmērīšana pēc LAT LYS 2019 nenoņem atbildību no īpašnieka vai viņa kapteiņa par jahtas un komandas drošību burājot sliktos laika apstākļos.

01.3.0  Mērīšanas apliecību izsniegšanas kārtība.

LAT LYS 2019 komisija katru gadu LAT LYS interneta vietnē publicē “Standarta Jahtu” tabulu ar laika labojuma koeficientiem TMF un šo jahtu apmērītiem parametriem.

Jahtām, kuras piedalās regatēs ar LAT LYS 2019 laika pārrēķinu ir jānokārto mērgrāmata /pielikums 2./

Jahtas apmērīšanu veic jahtas īpašnieks, vai viņa pieaicināts mērītājs, atbilstoši mērīšanas protokola prasībām /pielikums 1./ un datus nosūta uz: ilmarslax@gmail.com un gikefabo@gmail.com

Visas izsniegtās jahtu mērgrāmatas tiek publicētas LAT LYS sistēmas interneta vietnē: https://latlys.wordpress.com/

Jahtai var būt tikai viena derīga mērgrāmata. Derīga ir tā, kura reģistrēta kā pēdējā.

01.4.0  Mērījumu precizitāte.

Visi mērījumi izdarāmi ar metāla mērlentu, kura nodrošina precizitāti līdz 0,001m. Protokolā mērījumi ierakstāmi ar noapaļojumu līdz 0,01m, 0,005m noapaļojami uz lielāko pusi. Jahtas svaru ieraksta no reģistrācijas apliecības.

 

02.0.0  Handikaps.

Distancē pavadīto pārrēķināto laiku CT aprēķina pēc vienas no formulām:

02.1.0  „laiks no laika”

CT = ET x TMF

Kur:

ET –     distancē pavadītais faktiskais laiks sekundēs

TMF – handikapa koeficient

02.2.0  „laiks no laika un distances taisnā distancē”

Ja distance tiek veikta taisnā līnijā, tad pārrēķinātais laiks tiek aprēķināts pēc formulas

CT = ET + 765 (1-1:TMF) x d

Kur:

d –       distances garums jūras jūdzēs

ET –     distancē pavadītais faktiskais laiks sekundēs

02.3.0  „laiks no laika un distances apļveida distancē”

Ja distance tiek veikta tā, kad starta un finiš alīnijas atrodās vienā vietā, tad pārrēķinātais laiks tiek aprēķināts pēc formulas

CT = ET + 790 (1-1:TMF) x d

 

03.0.0  „Standarta Jahtas”

Rūpnieciski sērijveidā vai pēc individuāla projekta būvētas jahtas, kuru handikapa koeficients TMF un apmērītie parametri fiksēti LAT LYS 2019 “Standarta jahtu” handikapu tabulā.

 

04.0.0  „Faktiskās Jahtas”

Reāli apmērītas jahtas, kuru koeficienti TMF koriģēti no LAT LYS 2019 “Standarta Jahtu” handikapu tabulas.

 

05.0.0  “Faktisko jahtu” laika pārrēķināšanas koeficienta TMF korekcija pēc buru laukuma

            TMFF = [((SCF x 100 / SCS) – 100) x 0,0006] + TMFS

Kur:     TMFF – “Faktiskās jahtas” koeficients TMF

TMFS – “Standarta jahtas” koeficients TMF

SCF – “Faktiskās jahtas” apmērītais buru laukums

SCS – “Standarta jahtas” apmērītais buru laukums

05.1.0  Dzenskrūves korekcija pie TMF

Np – bez dzenskrūves                        + 0,010 (ja “Standarta Jahtai” ir paredzēta Fp)

Fp – ar sakļaujošām lāpstiņām        0,000 (- 0,010 ja “Standarta jahtai” ir paredzēts Np)

Rp – ar pagriežamām lāpstiņām      – 0,002 (- 0,012 ja “Standarta jahtai” ir paredzēts Np)

2Sp – ar 2 nesakļaujošām lāpstiņām           – 0,005 (- 0,015 ja “Standarta jahtai” ir paredzēts Np)

3Sp – ar 3 nesakļaujošām lāpstiņām           – 0,007 (- 0,017 ja “Standarta jahtai” ir paredzēts Np)

05.2.0  Falšķīļa korekcija pie TMF

Ja jahta pārbūvēta ar pagarinātu falšķīli           + 0,005

Ja jahta pārbūvēta ar saīsinātu falšķīli  – 0,005

 

06.0.0  “Faktisko jahtu” laika pārrēķina koeficienta TMF statistiskā korekcija.

06.1.0  LAT LYS – 2019 sistēmas izstrādātāji ir tiesīgi, pēc savas iniciatīvas vai jahtas īpašnieka iesnieguma, veikt “Faktiskās jahtas” laika pārrēķina koeficienta TMF statistisko korekciju.

06.1.1  Korekciju var veikt ja jahta ir piedalījusies vismaz 3 regatēs*.

06.1.2  Aprēķiniem var izmantot rezultātus tikai tajos braucienos, kuros vidējais vēja ātrums ir ne mazāks par 5 m/s.

06.1.3  Salīdzināšana ir jāveic vismaz ar 3 šajos braucienos startējošo jahtu faktiski distancē pavadīto laiku.

* Regate – sacensību burājums jahtu grupā, ar fiksētu starta un finiša laiku, distancē ne īsākā par 20 jūras jūdzēm.

 

07.0.0  Apmērītais buru laukums SC.

            SC = S + P spin

Kur:

S = SAM + SAF

Jahtām ar rollgrotu:

S = 0,95 x ( SAM + SAF )

Pspin = 0,25 x ( SPIN – S )

07.1.0  Grotburas laukums SAM

            SAM = P/8 (E + 2 x MQW + 2 x MHW + 1,5 x MTW + MUW + 0,5 x MHB)

Kur:

P – attālums starp markām uz masta

E – attālums starp masta gropi līdz grotbomja markai

MHB – faldēlīša platums

MUW – platums pie 7/8 P

MTW – platums pie 3/4 P

MHW – platums pie 1/2 P

MQW – platums pie 1/4 P

07.2.0  Fokburas laukums SAF

SAF = 0,25 x HLU x ( HLP + JC )

Kur:

HLU – apmērāmo fokburu komplekta garākā priekšējā mala

HLP – ampērāmo fokburu komplekta garākais perpendikuls no šotstūra pret priekšējo malu

JC – lielākais no J vai SPLC

J – horizontāls attālums no masta priekšējās malas līdz štagas krustpunktam ar klāja līmeni

SPLC – lielakais no SPL vai TPS – 1/3 x J

SPL – spinakerbomja garums

TPS – horizontāls attālums no masta priekšējās malas līdz maksimāli izvirzīta bugšprita priekšējam galam

07.3.0  Spinakera laukums SPIN

SPIN = SLU/SLE x ( SFL + 4 x SHW ) : 6

Kur:

SLU/SLE – lielākais no simetriskā spinakera sānu malas vai asimetriskā spinakera 0,5 x ( SLU + SLE )

SLU – asimetriskā spinakera priekšējā mala

SLE – asimetriskā spinakera pakaļējā mala

SFL – lielākais simetriskā spinakera vai asimetriskā spinakera apakšējās malas garums

SHW – lielākā simetriskā vai asimetriskā spinakera platums starp sānu malu viduspunktiem

 

LAT LYS – 2019 komisija:

No Jahtkluba Engure tehniskās komisijas          Ģirs Fišers-Blumbergs        tel: 29153554

No Usmas jahtkluba tehniskās komisijas          Ilmārs Lakšs             tel: 29339445